Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

POWER2021.jpg (76 KB)

Żuromin, 13.09.2022 r.

OA.263.5.2022.MG

Informacje o ogłoszeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia grupowego

w zakresie:

Obsługa komputera, kasy fiskalnej i podstawy fakturowania

dla 10 osób bezrobotnych

 

 1. Termin składania ofert:

Do 20.09.2022 r. w godzinach pracy od 7.30 do 15.30

 

 1. Nazwa Zamawiającego:

POWIAT ŻUROMIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE

Lidzbarska 27A

09-300 Żuromin

NIP: 511-00-01-150

 

 1. Numer ogłoszenia: 2022-4609-126075

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 1. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy.

Miejsce składania ofert: Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27A, 09-300 Żuromin pokój nr 2 Sekretariat do 20.09.2022 r. w godzinach pracy od 7.30 do 15.30

 

 1. Adres e-mail Zamawiającego:

administracyjny@pupzuromin.pl

 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: „Obsługa komputera, kasy fiskalnej i podstawy fakturowania” dla 10 osób bezrobotnych wskazanych przez Zamawiającego.

 

W ramach  realizowanego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Kategoria ogłoszenia:

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80530000 – 8 usługi szkolenia zawodowego.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie miasta Żuromin.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

9.1. Cel zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: „Obsługa komputera, kasy fiskalnej i podstawy fakturowania” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie, wskazanych przez Zamawiającego po którym uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu obsługi kasy fiskalnej, podstaw fakturowania oraz obsługi komputera wraz z certyfikowanym egzaminem zewnętrznym ECDL/ECCC lub równoważnym.

 

9.2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: „Obsługa komputera, kasy fiskalnej i podstawy fakturowania” dla 10 osób bezrobotnych wskazanych przez Zamawiającego.

 

9.3. Harmonogram realizacji zamówienia:

Termin realizacji szkolenia: 06.10.2022 r. – 27.10.2022 r.

 

9.4. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.5.2022.MG z 13.09.2022 r.

 

9.5. Wiedza i doświadczenie:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.5.2022.MG z 13.09.2022 r.

 

9.6. Potencjał techniczny:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.5.2022.MG z 13.09.2022 r.

 

9.7. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.5.2022.MG z 13.09.2022 r.

 

9.8. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.5.2022.MG z 13.09.2022 r.

 

9.9. Dodatkowe warunki:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.5.2022.MG z 13.09.2022 r.

 

9.10. Warunki zmiany umowy:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.5.2022.MG z 13.09.2022 r.

 

9.11. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.5.2022.MG z 13.09.2022 r.

9.12. Zamówienia uzupełniające:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.4.2022.MG z 30.08.2022 r.

 

 1. Ocena oferty:

10.1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ważnych ofert dokonana Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie.

 

Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

 

Pierwszy etap - ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

 

Drugi etap - ocena wg kryteriów podanych poniżej:

1) cena – 60%

2) doświadczenie zawodowe kadry dydaktycznej – 20%

3) akredytacja kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia  – 10%

4) certyfikat systemu zarządzania jakością wydany Wykonawcy na podstawie międzynarodowych norm ISO w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń – 10%

 

Skala punktacji od 0 do 100 punktów, gdzie 100 jest wartością najwyższą, a 0 najniższą.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów.

Przy dokonywaniu obliczeń Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do drugiego miejsca po przecinku.

 

1) Kryterium – cena,  obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

         

 Cm – cena minimalna

       ----------------------------  x  100 pkt x 60%

           Cb – cena badana

 

2) Kryterium – doświadczenie zawodowe kadry dydaktycznej:

 

Liczba przeprowadzonych szkoleń grupowych  w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie: „Obsługa komputera, kasy fiskalnej i podstawy fakturowania” lub pokrewnym, w tym zawierające co najmniej jeden z modułów związanych z przedmiotem zamówienia,  przez 1 /jednego/ wykładowcę, który będzie prowadził co najmniej 50% ogólnej liczby godzin szkolenia.

Szkolenia podlegające ocenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Formularza ofertowego.

 

Podział punktacji

Liczba przeprowadzonych szkoleń

podlegających ocenie

Liczba punktów

1 – 10

10

11 i powyżej

20

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium – doświadczenie zawodowe wykładowców wynosi 20.

 

Wymagania dotyczące kadry dydaktycznej należy uwzględnić zgodnie z Dz. III pkt 5 Zapytania ofertowego.

 

W kryterium oceny – doświadczenie zawodowe kadry dydaktycznej,  ocenie podlega doświadczenie 1 /jednego/ wykładowcy, wskazanego przez Wykonawcę, który będzie prowadził co najmniej 50% ogólnej liczby godzin szkolenia.

 

Kadrę dydaktyczną zaangażowaną w realizację zamówienia, wraz z podaniem doświadczenia zawodowego, należy wskazać w załącznik nr 5 do Formularza oferty.

 

3) Kryterium akredytacja kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia (max 10 pkt).

Posiadanie akredytacji dla placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych przez wykonawcę w zakresie określonego w niniejszym zapytaniu kierunku oceniane będzie na podstawie:

1) posiadanie przez Wykonawcę akredytacji kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia – 10 pkt. Akredytację należy dołączyć do oferty.

2) brak akredytacji kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia – 0 pkt.

 

4) Kryterium Certyfikat systemu zarządzania jakością wydany Wykonawcy na podstawie międzynarodowych norm ISO w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń (max 10 pkt).

Posiadanie Certyfikatu systemu zarządzania jakością wydanego Wykonawcy na podstawie międzynarodowych norm ISO oceniane będzie na podstawie:

1) posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu ISO w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń – 10 pkt. Certyfikat należy dołączyć do oferty.

2) brak certyfikatu ISO w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń – 0 pkt.

 

10.2. Wykluczenia:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.5.2022.MG z 13.09.2022 r.

 

Wykonawca powinien przedstawić oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), stanowiące załącznik nr 7 do Formularza oferty.

 

 1. Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

POWIAT ŻUROMIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE

Adres

Lidzbarska 27A

09-300 Żuromin

Województwo mazowieckie, powiat żuromiński

Numer telefonu

23 657-31-63

Fax

23 657-31-63 wew. 34

NIP

511-00-01-150

Tytuł projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (IV)"

Numer projektu

POWR.01.01.01-14-0033/20

 

DYREKTOR            

Powiatowego Urzędu Pracy

w Żurominie            

Joanna Hajdas          

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 298
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie
Nazwa: Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie: „Obsługa komputera, kasy fiskalnej i podstawy fakturowania” dla 10 osób bezrobotnych
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Paluszewski
Osoba, która udostępnia informację: Jarosław Paluszewski
Data wytworzenia informacji: 13.09.2022 13:39:09
Data udostępnienia informacji: 13.09.2022 13:47:33
Data ostatniej aktualizacji: 13.09.2022 13:46:58
Rejestr zmian