Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Klauzula informacyjna
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą klientom Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie danych osobowych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 13 w/w Rozporządzenia informuję, że od 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem przez Powiatowy Urząd Pracy danych osobowych:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie, adres: 09-300 Żuromin ul. Lidzbarska 27A, nr telefonu (23) 6573163, 6574106, 6574049, fax (23) 6573163, e-mail: wazu@praca.gov.pl ; pup@pupzuromin.pl
   
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
  e-mail: administracyjny@pupzuromin.pl
   
 3. Powiatowy Urząd Pracy przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. b Rozporządzenia, art. 33 ust. 2, art. 35 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299) w celu realizacji zadań wynikających z w/w ustawy; oraz innych aktów prawnych o randze ustawy lub rozporządzenia, które w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do zakresu i sposobu wykonywanych przez PUP obowiązków wynikających z przepisów prawa – w szczególności: prawa dotyczące postępowania administracyjnego, cywilnego i karnego, ubezpieczenia społecznego, świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, podatku dochodowego czy pomocy społecznej.
   
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: 
  - pracodawcom, 
  - bankom, 
  - jednostkom szkoleniowym, 
  - lekarzom uprawnionym do badań specjalistycznych,
  - realizatorom w ramach działań aktywizacyjnych, 
  - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, 
  - Sygnity S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, 
  - Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu, komornikom, sądom;
  - Krajowemu Rejestrowi Długów, Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, 
  - podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania. Okres przechowywania danych osobowych w przypadku akt osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy wynosi 50 lat, umowy 5 lat lub w przypadku projektów unijnych zgodnie z warunkami umowy lub zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
   
 6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie Pani /Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 
  - prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia, 
  - prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  - prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  - prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
   
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 5 ust. 6 i ust. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299). W przypadku niepodania danych osobowych nie można dokonać procesu rejestracji.
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData