Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Tryb działania Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Zwierzchnictwo nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie sprawuje Starosta Powiatu Żuromińskiego.

Wojewoda sprawuje nadzór w zakresie polityki rynku pracy nad działalnością samorządu powiatu realizującego zadania przy pomocy powiatowego urzędu pracy w zakresie:

 • wdrażania i stosowania standardów usług rynku pracy;
 • spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy;
 • kontroli realizacji zadań, wynikających z przestrzegania przepisów ustawy, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy na obszarze powiatu żuromińskiego w którego skład wchodzą:

 • gmina i miasto Żuromin;
 • miasto i gmina Bieżuń;
 • gmina Kuczbork;
 • miasto i gmina Lubowidz;
 • gmina Lutocin;
 • gmina Siemiątkowo.

Na czele urzędu stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje starosta, który jest jego zwierzchnikiem.

Działalnością Powiatowego Urzędu Pracy kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - Dyrektor na podstawie udzielonego przez Starostę pełnomocnictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą Żuromińskim.
Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w imieniu starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.

Zarząd Powiatu Żuromińskiego, w tym Starosta Powiatu Żuromińskiego upoważnił Joannę Hajdas – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie.
Starosta Powiatu Żuromińskiego upoważnił ponadto Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie do załatwiania w Jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń.

Dyrektor kieruje całokształtem prac urzędu, reprezentuje go na zewnątrz i działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Starostę.

Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu i pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Dyrektor kieruje działalnością Urzędu bezpośrednio oraz przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych.

Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu, w szczególności gdy Dyrektor przebywa na urlopie lub gdy nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo sprawuje upoważniony pracownik. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora urzędu za wyjątkiem:

 • planowania i zaciągania zobowiązań ze środków budżetu urzędu;
 • wnioskowania o zmianę przepisów regulujących działalność urzędu;
 • wydawania zarządzeń i upoważnień;
 • określania zakresów czynności dla kierowników komórek organizacyjnych jemu nie podlegających.

Komórkami organizacyjnymi urzędu kierują kierownicy działu.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData