Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Udostępnianie informacji na wniosek

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Zgodnie z art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 • wglądu do dokumentów urzędowych;
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej,

3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27A, 09-300 Żuromin,
 • złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie: adres jak wyżej,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wazu@praca.gov.pl lub pup@pupzuromin.pl ,
 • przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na adres skrytki: /PUPzuromin/SkrytkaESP

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku – art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

 • informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),
 • informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),
 • tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

1) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

2) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy następują w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takim przypadku Urząd powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłat w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej albo wycofa wniosek.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData