Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

logo-RPO.jpg (12 KB)

Żuromin, 24.07.2020 r.

OA.263.1.2020.MG

Informacje o ogłoszeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia grupowego

w zakresie:

„Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych

z napędem silnikowym”

dla 10 osób bezrobotnych

 

 1. Termin składania ofert:

Do 10.08.2020 r. w godzinach pracy od 7.30 do 15.30

 

 1. Nazwa Zamawiającego:

POWIAT ŻUROMIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE

 1. Lidzbarska 27A

09-300 Żuromin

NIP: 511-00-01-150

 

 1. Numer ogłoszenia:

Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie 1255669

 

 1. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, opatrzonej nazwą
i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy.

Miejsce składania ofert: Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27A,
09-300 Żuromin pokój nr 2 Sekretariat do 10.08.2020 r. w godzinach pracy od 7.30 do 15.30

 

 1. Adres e-mail Zamawiającego:

administracyjny@pupzuromin.pl

 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym” dla 10 osób bezrobotnych wskazanych przez Zamawiającego.

Szkolenie finansowane jest w ramach realizowanego w okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2020 r. projektu pn.: „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP.

 

 1. Kategoria ogłoszenia:

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80530000 – 8 usługi szkolenia zawodowego.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie miasta Żuromin.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

9.1. Cel zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie, wskazanych przez Zamawiającego po którym uczestnicy nabędą uprawnienia zawodowe w zakresie kategorii II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

 

9.2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym” dla 10 osób bezrobotnych wskazanych przez Zamawiającego.

Szkolenie finansowane jest w ramach realizowanego w okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2020 r. projektu pn.: „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP.

Termin szkolenia: 15.09.2020 r. – 30.09.2020 r.
Z zastrzeżeniem zmiany terminu realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy np. w przypadku problemów z rekrutacją kandydatów.

Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia wynikająca z ograniczeń związanych
z epidemią koronawirusa COVID-19.

 

9.3. Harmonogram realizacji zamówienia:

Termin szkolenia: 15.09.2020 r. – 30.09.2020 r.

9.4. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.1.2020.MG z 24.07.2020 r.

 

9.5. Wiedza i doświadczenie:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.1.2020.MG z 24.07.2020 r.

 

9.6. Potencjał techniczny:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.1.2020.MG z 24.07.2020 r.

 

9.7. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.1.2020.MG z 24.07.2020 r.

 

9.8. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.1.2020.MG z 24.07.2020 r.

 

9.9. Dodatkowe warunki:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.1.2020.MG z 24.07.2020 r.

 

9.10. Warunki zmiany umowy:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.1.2020.MG z 24.07.2020 r.

 

9.11. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.1.2020.MG z 24.07.2020 r.

 

9.12. Zamówienia uzupełniające:

Zostały opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym OA.263.1.2020.MG z 24.07.2020 r.

 

 1. Ocena oferty:

10.1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ważnych ofert dokonana Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie.

 

Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

 

Pierwszy etap - ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

 

Drugi etap - ocena wg kryteriów podanych poniżej:

 • cena – 60%

2)  ilość wykorzystanych wózków jezdniowych przy realizacji zajęć praktycznych           – 20%

3) akredytacja kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia                                     – 10%

4) certyfikat systemu zarządzania jakością wydany
Wykonawcy na podstawie międzynarodowych norm ISO
w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń                                                           – 10%

 

Skala punktacji od 0 do 100 punktów, gdzie 100 jest wartością najwyższą, a 0 najniższą.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów.

Przy dokonywaniu obliczeń Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do drugiego miejsca po przecinku.


Ad. 1) Kryterium – cena,  obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

         

 Cm – cena minimalna

       ----------------------------  x  100 pkt x 60%

           Cb – cena badana

 

Ad. 2) Kryterium ilość wykorzystanych wózków jezdniowych przy realizacji zajęć praktycznych:

 

1 wózek  – 0 pkt

2 wózki  – 10 pkt

3 i powyżej – 20 pkt

Ilość posiadanych wózków jezdniowych należy wskazać w załącznik nr 4 do Formularza oferty.

 

Ad. 3) Kryterium akredytacja kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia (max 10 pkt).

Posiadanie akredytacji dla placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych przez wykonawcę w zakresie określonego w niniejszym zapytaniu kierunku oceniane będzie na podstawie:

1) posiadanie przez Wykonawcę akredytacji kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia – 10 pkt. Akredytację należy dołączyć do oferty.

2) brak akredytacji kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia – 0 pkt

 

Ad. 4) Kryterium Certyfikat systemu zarządzania jakością wydany Wykonawcy na podstawie międzynarodowych norm ISO w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń (max 10 pkt).

Posiadanie Certyfikatu systemu zarządzania jakością wydanego Wykonawcy na podstawie międzynarodowych norm ISO oceniane będzie na podstawie:

1) posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu ISO w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń – 10 pkt. Certyfikat należy dołączyć do oferty.

2) brak certyfikatu ISO w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń – 0 pkt

 

10.2. Wykluczenia:

Wykonawca powinien przedstawić oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) oraz na temat zakresu wykluczenia w przypadku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 7 do Formularza oferty.

 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

POWIAT ŻUROMIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE

Adres

Lidzbarska 27A

09-300 Żuromin

Województwo mazowieckie, powiat żuromiński

Numer telefonu

23 657-31-63

Fax

23 657-31-63 wew. 34

NIP

511-00-01-150

Tytuł projektu

„Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)”

Numer projektu

RPMA.08.01.00-14-c208/19-00  

 

 

DYREKTOR            

Powiatowego Urzędu Pracy

w Żurominie            

Joanna Hajdas

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 822
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie
Nazwa: Ogłoszenie OA.263.1.2020.MG z 24.07.2020 r. na przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie: „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym” dla 10 osób bezrobotnych.
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Paluszewski
Osoba, która udostępnia informację: Jarosław Paluszewski
Data wytworzenia informacji: 24.07.2020 13:39:48
Data udostępnienia informacji: 24.07.2020 13:49:57
Data ostatniej aktualizacji: 24.07.2020 13:49:49
Rejestr zmian